Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành trung ương xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khung của các dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các bộ, ngành (trong đó quy định các hệ số điều chỉnh để phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của từng địa phương, từng vùng) để các địa phương có căn cứ đối chiếu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

Địa phương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ công
Ảnh: Minh họa. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, tại Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã nêu rõ: Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương đó là ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Cụ thể: Định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công. Đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích của bộ, cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan. Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc bộ, cơ quan trung ương.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương; ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công do Nhà nước quản lý; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ công,... thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh./.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền về đặt hàng, đấu thầu

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị ở trung ương và địa phương có vướng mắc đề nghị có phản ánh trực tiếp về các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn kịp thời; hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP để ban hành theo thẩm quyền quy định chi tiết, bổ sung thêm các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho phù hợp với yêu cầu quản lý và tính chất đặc thù của từng lĩnh vực chuyên ngành, pháp luật khác có liên quan./.