Kon Tum: Cắt giảm hoạt động và khoản chi không cần thiết:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã cắt giảm những hoạt động và khoản chi không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và hàng năm đều có khoản tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức.

* Bình Thuận: Khắc phục những hạn chế trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí

Giai đoạn 2016 - 2021, qua thanh tra, kiểm tra, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP). Thu hồi nộp NSNN các khoản kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện đã hết nhiệm vụ chi nhưng địa phương chưa nộp trả ngân sách tỉnh; công khai đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi NSNN theo quy định; đề xuất cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về một số nội dung liên quan đến THTK, CLP.

* Hải Phòng: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các ban quản lý dự án

Giai đoạn 2016 - 2021, các ban quản lý dự án tại Hải Phòng đã thực hành tiết kiệm từ văn phòng phẩm, điện, nước đến việc sửa chữa, sử dụng các phương tiện (ô tô, máy móc, thiết bị) phục vụ hoạt động của đơn vị. Đối với việc triển khai thực hiện các dự án, các ban quản lý đã phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công sử dụng các nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp, tận dụng tài nguyên, nguyên vật liệu để tái sử dụng. Hàng năm, các cơ quan chức năng đều thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các dự án, từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót trong THTK, CLP.

* Lai Châu: Đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả

Trong công tác THTK, CLP năm 2022, tỉnh Lai Châu đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đảm bảo chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được giao; thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên theo mức độ cấp thiết, quan trọng; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của NSNN; thực hiện chuyển đổi số trong thực thi công vụ, gắn mục tiêu chuyển đổi số với mục tiêu THTK, CLP năm 2022…