>> Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên