Bộ Tài chính cho biết, theo Quyết định số 791/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thì tỉnh Đồng Tháp được NSTW hỗ trợ 60% kinh phí phòng, chống dịch.

Như vậy, theo quy định thì NSTW hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cho ngân sách địa phương khi có thẩm quyền và trong trường hợp đặc biệt (ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm, nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chỉ xảy ra rải rác, một số bệnh thông thường trên gia súc, gia cầm; do không phát sinh dịch lở mồm long móng ở gia súc, tai xanh ở lợn và cúm gia cầm, nên UBND tỉnh không ban hành quyết định công bố dịch cũng như quyết định mức hỗ trợ từ NSNN trong trường hợp đặc biệt (phát sinh ổ dịch đầu tiên cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch). Vì vậy, không có cơ sở để NSTW hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch.

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn./.

Mai Lâm