Theo đó, công ty này sẽ phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, được đảm bảo bằng tài sản.

Tài sản đảm bảo liên quan đến trái phiếu là 42 triệu cổ phiếu Khải Hoàn Land thuộc sở hữu của các cổ đông công ty, bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và bảo lãnh thanh toán của ông Nguyễn Khải Hoàn.

Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Theo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần 303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 56 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này ghi nhận mức âm hơn 399 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021, trước đó dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm 2020 cũng âm gần 200 tỷ đồng.

Công ty này hiện có tổng tài sản 2.693 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn là 1.777 tỷ đồng, phần lớn tài sản dài hạn nằm ở các khoản phải thu dài hạn với giá trị 1.565 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn có giá trị khoảng hơn 915 tỷ đồng và chủ yếu cũng nằm ở các khoản phải thu. Tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 843 tỷ đồng./.

Chí Tín