Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương đẩy nhanh quy trình đàm phán các hợp đồng xây dựng - vận hành – chuyển giao (BOT), đảm bảo quyền lợi của các chủ đầu tư và bên mua điện, dự án vận hành đúng tiến độ.

Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương tại Thông tư 12/2014/TT-BCT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được tự quyết tăng giá điện trong biên độ dưới 7%.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng 7%-10% so với giá bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN buộc phải xin ý kiến Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương). Riêng trường hợp tăng từ 10% trở lên, ngoài Cục Điều tiết Điện lực, EVN cần được sự chấp thuận của Thủ tướng, trên cơ sở có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính).

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài chính, chỉ đạo EVN xây dựng phương án để Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 1/6/2014 quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân theo hướng: nếu các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành thì EVN được quyết định điều chỉnh giá; các Bộ Công thương, Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm.

Cũng tại văn bản này, Phó Thủ tướng giao EVN xây dựng kế hoạch thực hiện các đề xuất mà Tư vấn Mercados xây dựng về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên, trình Bộ Công thương và Chính phủ phê duyệt trước ngày 28/2/2015; phối hợp với WB nghiên cứu phương án quản trị rủi ro tỷ giá (hedging) báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

EVN khẩn trương thực hiện kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty phát điện 3 (Genco 3), đồng thời lập kế hoạch cổ phần hóa 2 Tổng Công ty phát điện còn lại./.

D.T