Tổng hợp nhanh kết quả thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại đến nay, Bộ Tài chính cho biết đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại cho 61 doanh nghiệp.

Đồng thời, đã gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại 213,8 tỷ đồng; giải quyết hoàn thuế 667 tỷ đồng; thực hiện thông quan hàng hoá cho các tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp bị thiệt hại còn nợ thuế 100,7 tỷ đồng.

Song song với đó, các đơn vị trong ngành Tài chính cũng đã xử lý không truy thu, truy phạt và hoàn trả một phần số thu đối với một số doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Formosa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi tạm ứng cho 148 doanh nghiệp bị thiệt hại tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai với tổng số tiền là 153,6 tỷ đồng.

Việc xử lý hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, trong đó có ngành Tài chính, đã nhận được sự đồng thuận và phản ứng tích cực từ bản thân các doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài. Đến nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.

N.P