Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân”, trong đó giai đoạn 2010 - 2015 phấn đấu có từ 140-160 số xã (bằng 35% - 40%) đạt chuẩn NTM; giai đoạn 2016-2020 phấn đấu có thêm từ 120-140 số xã (bằng 30-35%) số xã đạt chuẩn NTM, để đến hết năm 2020 Thành phố có 70% số xã đạt chuẩn NTM; định hướng đến năm 2030 hoàn thành việc xây dựng NTM ở 401 xã trên địa bàn Thành phố (đạt 100%).

Sau 5 năm triển khai thực hiện NQTW 7 (Khóa X) tổng kinh phí đã bố trí từ ngân sách cấp thành phố và ngân sách các huyện, thị xã trong dự toán hàng năm (2012 - 2013) khoảng 2.154 tỷ đồng, trong đó: Tổng kinh phí đã bố trí thực hiện 3 chương trình, 9 đề án và 9 dự án, nhiệm vụ khác với số tiền chi ngân sách khoảng 1.670 tỷ đồng (Năm 2010 là 47 tỷ; năm 2011 là 401 tỷ; năm 2012 là 452 tỷ; năm 2013 khoảng 760 tỷ đồng)./.

Diệu Hoa