Hà Nội phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế
Hà Nội phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế. Ảnh: TL

Kế hoạch nhằm rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra; tập trung vào các chỉ tiêu đang khó khăn để có giải pháp khắc phục, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu đề ra.

Phân công rõ đơn vị thực hiện gắn với tiến độ thành, chế độ thông tin báo cáo và sản phẩm cụ thể của tổ chức, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ là một tiêu chí về mức độ hoàn thành công việc phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong kế hoạch là tăng trưởng GRDP phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, năm 2024 GRDP tăng từ 6,5% trở lên; GRDP/người năm 2024 đạt trên 160,8 triệu đồng và năm 2025 phấn đấu đạt trên 171 triệu đồng; tổng số vốn đầu tư xã hội năm 2024 đạt trên 559,4 nghìn tỷ đồng và năm 2025 phấn đấu tăng từ 10,5% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động 2 năm 2024-2025 phấn đấu đạt từ 5%/năm trở lên.

Thành phố cũng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đang khó khăn: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý năm 2024 đạt 40% và năm 2025 đạt khoảng 50%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2024 đạt 25%, năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ đô thị hoá năm 2025 đạt khoảng 60%.

Các nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế với các chỉ tiêu: Phấn đầu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics trong GRDP đạt từ 9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,5 tỷ USD; phấn đấu thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024 và 30 triệu lượt trong năm 2025; phấn đấu giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 17% trong GRDP; phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp văn hoá chiếm 5% GRDP; phấn đấu đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 50%. Bên cạnh đó, thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động vốn đầu tư phát triển; phát triển đô thị, bảo vệ môi trường.

UBND UBND TP. Hà Nội giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch và thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đang khó khăn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng các kịch bản điều hành, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Cục Thống kê Hà Nội cập nhật kết quả định kỳ các chỉ tiêu tăng trưởng, thông tin cho các đơn vị để xây dựng kịch bản, có giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề ra.