Cụ thể, thời gian cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề là 30 ngày. Trong trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp cũng không quá 90 ngày.

Bên cạnh đó, thời gian cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 45 ngày.

Sở Y tế đã giao nhiệm vụ cho phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân phối hợp với phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan rà soát, đôn đốc thực hiện việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục theo đúng kế hoạch.

Tố Uyên