Ngày 18/6, UBND TP.Hà Nội ban hành Công văn số 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tổng nợ giảm xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến ngày 31/12/2021, UBND thành phố giao Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế, không để nợ mới phát sinh và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, giảm nợ năm 2021. Cùng với đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước, đặc biệt là giải quyết vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND TP.Hà Nội giao các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết các vướng mắc về nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất, tham mưu UBND thành phố và cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, xác định nghĩa vụ tài chính phải thực hiện của chủ đầu tư. Song song đó, rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án, công trình, gói thầu được thanh toán từ nguồn vốn NSNN để các doanh nghiệp có nguồn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán nghĩa vụ với NSNN; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn, đôn đốc nguồn thu vào NSNN.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế và các phòng, ban trực thuộc tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với các trường hợp nợ lớn trên địa bàn; tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài chính Hà Nội để xác định số tiền được đối trừ với nghĩa vụ tài chính về đất phải nộp của các dự án.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý thuế, xử lý nợ đọng không có khả năng thu hồi (khoanh nợ, xóa nợ)…/.

Phúc Nguyên