Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về phân cấp thu, chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025
Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết. Ảnh: NNK

23 khoản thu thành phố được hưởng 100%

Theo đó, các nguồn thu ngân sách thành phố được hưởng 100% gồm 23 danh mục: Thuế tài nguyên từ khu vực doanh nghiệp nhà nước có vốn đầu tư nước ngoài, trừ thu trên địa bàn huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng; tiền sử dụng đất thu từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; thu từ bán tài sản do thành phố quản lý; thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố xử lý...

Các nguồn thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm phân chia gồm 8 danh mục: Thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí; thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết); thuế bảo vệ môi trường; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, tàu thuyền và các tài sản khác...

Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; định mức phân bổ ngân sách của TP. Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025 thay thế Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của TP. Hà Nội.

Về nhiệm vụ chi ngân sách thành phố gồm chi cho đầu tư phát triển; chi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng (gọi tắt là đầu tư) các công trình; dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn, không có khả năng xã hội hoá hoặc chỉ xã hội hóa được một phần thuộc thành phố quản lý, gồm 26 lĩnh vực: Đầu tư thủy lợi, đê điều, lâm nghiệp, trồng trọt - chăn nuôi, các công trình vườn hoa, cây xanh, hồ nước...

Ngân sách thành phố chi thường xuyên cho 16 nhiệm vụ gồm: Các hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp do thành phố quản lý; các hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ do cấp thành phố quản lý; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội cấp thành phố; các hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường; trợ giá, trợ cước theo chính sách của nhà nước và thành phố...

Nghị quyết cũng quy định ngân sách thành phố chi cho trả nợ lãi các khoản do thành phố vay; chi bổ sung quỹ trự trữ tài chính của thành phố; chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã...

18 khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng 100%

Về nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách quận, huyện, thị xã, nghị quyết quy định các khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng 100% gồm 18 danh mục: Thu hỗ trợ nhà nước thu hồi với đất thuộc cấp huyện và phường quản lý; thu từ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác trên địa bàn phường; lệ phí trước bạ nhà đất thu trên địa bàn phường; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu trên địa bàn phường...

Các khoản thu phân chia ngân sách cấp quận, huyện, thị xã được hưởng theo tỷ lệ phần trăm gồm 8 danh mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết, từ hoạt động thăm dò khai thác dầu khí) thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân do chi cục thuế quản lý thu (thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế quản lý thu trên địa bàn huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng)...

Hà Nội thông qua nghị quyết về phân cấp thu, chi ngân sách giai đoạn 2023 - 2025
18 khoản thu ngân sách quận, huyện được hưởng 100%. Ảnh minh họa.
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội cũng biểu quyết, thông qua Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của thành phố năm 2021.

Về nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, Nghị quyết cũng quy định ngân sách cấp quận, huyện, thị xã được chi cho đầu tư phát triển với 20 danh mục; chi thường xuyên với 15 danh mục...

Đối với cấp xã, thị trấn, nghị quyết quy định các khoản thu ngân sách được hưởng 100% có 15 danh mục; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên; thu chuyển từ nguồn ngân sách xã, thị trấn năm trước sang năm sau... Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của cấp xã, thị trấn có 3 danh mục; chi thường xuyên có 11 danh mục...

Trước đó, thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS HĐND TP. Hà Nội) về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách TP. Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023 - 2025, Trưởng Ban KTNS HĐND thành phố Hồ Vân Nga cho biết, Ban KTNS thống nhất cao với các mục tiêu và nguyên tắc UBND thành phố đưa ra trong xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Ban KTNS đề nghị UBND thành phố bám sát các mục tiêu, nguyên tắc này, có cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao./.