Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm 'Đề cương về văn hóa Việt Nam'
Ảnh minh họa

Theo đó, thành phố tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan sinh động về chủ đề “80 năm Đề cương văn hoá Việt Nam”; xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương; tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các ấn phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước…

Tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hoá – nghệ thuật nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của lĩnh vực này, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hoá, xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo”, xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ gia trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện.

Cụ thể, từ nay đến tháng 3/2023, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có trưng bày triển lãm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội phối hợp với một số phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện.

Cũng trong thời gian trên, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách về vai trò, ý nghĩa, giá trị của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943. Vào tối 26/2, tại sân khấu ngoài trời khu vực tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát huy truyền thống “Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”…/.