Khối lượng triển khai còn nhiều

Theo UBND TP. Hà Nội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã thực hiện sang năm thứ 4. Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Kết quả giải ngân có tiến bộ qua từng năm.

Năm 2021 giải ngân 36.565 tỷ đồng, đạt 79,2% kế hoạch; năm 2022 là 45.315 tỷ đồng, đạt 87,8% kế hoạch; năm 2023 là 54.100 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch so với thành phố giao, đạt 115,9% so với trung ương giao. Giải ngân năm 2024 đến ngày 31/3/2024 đạt 7.784 tỷ đồng, tương đương 9,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và thành phố giao đầu năm.

Hà Nội triển khai 5 chuyên đề thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trung hạn
Nguồn: UBND TP. Hà Nội. Đồ họa: Phương Anh

Tuy nhiên, TP. Hà Nội nhận định để hoàn thành kế hoạch trung hạn thì khối lượng công việc phải triển khai từ nay đến hết năm 2025 còn nhiều, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện các dự án.

Cụ thể, 65 dự án đã được dự kiến nguồn vốn để triển khai nhưng đến nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư; 178 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án.

Đặc biệt, nhiều công trình dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Tiến độ các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 còn chậm. Hiện có 137 dự án chuyển tiếp đang triển khai, với kế hoạch trung hạn là 65.127 tỷ đồng, đã bố trí kế hoạch hàng năm 2021-2024 là 43.569 tỷ đồng, còn phải bố trí các tháng còn lại năm 2024 và năm 2025 là 21.558 tỷ đồng. Các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ mục tiêu cấp huyện có nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng.

Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ, kết quả

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố ở mức cao nhất; phấn đấu tỷ lệ giải ngân các năm 2024, 2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra tại các nghị quyết của HĐND thành phố, kế hoạch của UBND thành phố.

Đáng chú ý, thành phố tập trung triển khai 5 chuyên đề để thúc đẩy Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025, trong đó, xác định rõ yêu cầu, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

5 chuyên đề gồm: đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, quyết liệt triển khai các dự án trong từng ngành, lĩnh vực; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai thực hiện; đánh giá tổng thể tình hình thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, năm 2024, 2025 để tham mưu điều chỉnh, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố, báo cáo Thành ủy và trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 7/2024; định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030.

Thành phố còn bố trí 109.437 tỷ đồng

Theo UBND TP. Hà Nội, tổng nguồn Kế hoạch 5 năm của toàn thành phố đến nay là 340.153 tỷ đồng, gồm: cấp thành phố 254.316 tỷ đồng; cấp huyện là 85.837 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố (254.316 tỷ đồng) đã bố trí hàng năm từ năm 2021-2024 là 144.878 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch trung hạn; còn phải bố trí từ nay đến hết năm 2025 là 109.437 tỷ đồng, khoảng 43% kế hoạch trung hạn.