Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023 là trên 5.804 tỷ đồng. Hiện tỉnh Hải Dương đã phân bổ, giao nguồn vốn này cho các địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương dùng để phân bổ cho các dự án, đề án chuyển tiếp, mới khởi công, chuẩn bị đầu tư, trả nợ vốn vay đến hạn, hỗ trợ thị xã Kinh Môn xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường…

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn trong nước), tỉnh Hải Dương bố trí ưu tiên cho việc thu hồi vốn ứng trước của 1 dự án, phân bổ cho 5 dự án và đầu tư theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Vốn trung ương nguồn nước ngoài phân bổ cho dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương.

Hải Dương: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95%
Hải Dương phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 95%. Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 2/2023, dự kiến toàn tỉnh giải ngân được 200 tỷ đồng, đạt 3,45% kế hoạch vốn được giao.

Tỉnh Hải Dương lưu ý tỷ lệ giải ngân đến hết năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch sẽ là tiêu chí xem xét, đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm của cán bộ, người đứng đầu cơ quan, địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư dự án.

Đặt mục tiêu hết năm 2023 giải ngân được 95% kế hoạch vốn được giao, ngoài các biện pháp quyết liệt liên quan tới đầu tư đang được địa phương triển khai, tỉnh Hải Dương đang yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện đề xuất cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tỉnh lưu ý tỷ lệ giải ngân đến hết năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch sẽ là tiêu chí xem xét, đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ năm của cán bộ, người đứng đầu cơ quan, địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công, tỉnh Hải Dương cũng đặt ra kế hoạch tập trung quản lý chặt chẽ công tác đầu tư công; bố trí, phân bổ vốn cho các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải.

Không chỉ bố trí phân bổ vốn kịp thời, UBND tỉnh Hải Dương cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và thanh, quyết toán dự án hoàn thành. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương với tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư công để làm căn cứ đánh giá, sắp xếp cán bộ…/.