Hải quan khẩn trương thực hiện các giải pháp khoanh nợ tiền thuế
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ được khoanh, số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa theo quy định. Ảnh: Lê Hòa.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 26/11/2019, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị quyết 94/2019/QH1A về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và được thực hiện trong vòng 3 năm.

Tính đến tháng 2/2023, thời gian xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 chỉ còn hơn 4 tháng (kết thúc vào ngày 30/6/2023).

Để tăng cường hiệu quả xử lý nợ, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tập trung xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14. Từ đó thu thập, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ; đối chiếu, xác định chính xác số tiền thuế nợ được khoanh, số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa theo quy định.

Đồng thời, thực hiện khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp theo trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền; phối hợp với cơ quan chức năng xác minh tình trạng hoạt động của công ty mẹ khi thực hiện xử lý nợ đối với chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, UBND các cấp và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan (cơ quan Thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh...) đảm bảo hoàn thành việc xử lý nợ trong thời hạn hiệu lực của Nghị quyết 94/2019/QH14.

Trong đó, đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý xóa nợ của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét ký duyệt trước 30/6/2023.

Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xử lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ, các cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi về Tổng cục Hải quan chậm nhất trước ngày 15/3/2023 để kịp thời trình cấp có thẩm quyền thẩm định và xem xét ký duyệt.

Tổng cục Hải quan giao cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn trách nhiệm xử lý nợ đến từng cán bộ công chức tại đơn vị, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý nợ để thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp.