Cụ thể, theo quyết định xử phạt, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Quyết định số 1328/QĐ-CCT ngày 10/12/2015 của Chi cục thuế quận Bình Tân xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Báo cáo tài chính (BCTC) Quý IV/2015, BCTC kiểm toán năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, BCTC Quý I/2016, BCTC Quý II/2016, Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Công ty cũng bị phạt 89 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (tổ chức lần 1) không đúng thời hạn quy định, không CBTT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên trên trang thông tin điện tử của Công ty, không gửi thông báo mời tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt 100 triệu đồng do công bố thông tin có nội dung không chính xác và phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác.

Tổng cộng Công ty bị phạt 330 triệu đồng. Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên