Người từ nhiệm là ông Nguyễn Thanh Trang. Trong đơn từ nhiệm, ông Trang cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị Công ty HHV.

HHV: Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm
HHV là chủ đầu tư Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh T.L

Đơn từ nhiệm của ông Trang được đưa ra trong thời điểm công ty đang chuẩn bị tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Thời gian họp dự kiến khoảng từ ngày 1/11/2021 đến ngày 6/11/2021.

Một trong những nội dung họp là thông qua chiến lược phát triển của công ty giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngoài ra, một số nội dung khác là thông qua tăng vốn điều lệ của công ty và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung); quy chế nội bộ về quản trị công ty…

Về tình hình kinh doanh trong nửa đầu năm 2021, HHV đạt doanh thu thuần 793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng.

Công ty có vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2021 là 4.250 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 7.523 tỷ đồng; nợ phải trả là 25.355 tỷ đồng, lớn gấp gần 3,4 lần vốn chủ sở hữu và gấp gần 6 lần vốn điều lệ.

Nợ dài hạn chủ yếu nằm ở các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn với 20.846 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn có giá trị 3.864 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn là 1.256 tỷ đồng. Quy mô nợ ngắn hạn theo đó có giá trị lớn gấp 3 lần tài sản ngắn hạn cùng thời điểm.