Hiện còn trên 25.654 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ