Chuyển đổi số hướng tới xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NNK

Ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm (ATTP), cấp nước sạch nông thôn; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng nông thôn mới trên nền tảng công nghệ số

Hội nghị đã phổ biến về việc triển khai 2 quyết định của Thủ tướng chính phủ gồm: Quyết định 925/QĐ-TTg, ngày 2/8/2022 về việc phê duyệt chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 924/QĐ-TTg, ngày 2/8/2022 về phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 02/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 924/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Chuyển đổi số trong xây dựng NTM là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, phải phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt

Theo Quyết định 924/QĐ-TTg, mục tiêu chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu đến năm 2025 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số; ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.

Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về ANTT - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về ANTT - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao…

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về NTM thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

Hình thành nông thôn mới thông minh thông qua áp dụng chuyển đổi số
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NNK

Phát triển chính quyền số ở nông thôn

Phát biểu tại hội nghị, bàn về vấn đề chuyển đổi số trong xây dựng NTM, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, trong lĩnh vực chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông ở nhiều địa phương đã phát triển nhanh chóng, cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến được nhiều địa phương đẩy mạnh, một số địa phương đã xây dựng được hệ thống liên thông từ cấp tỉnh, huyện, xã. Sản xuất nông nghiệp đã từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và an ninh trật tự ở khu vực nông thôn cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số ở một số công đoạn.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trong xây dựng NTM không chỉ bao hàm trong tổng thể chung của Chiến lược chuyển đổi số quốc gia mà còn đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý chương trình, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, thương mại nông sản, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM,…

Để thúc đẩy chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, ông Trần Thanh Nam yêu cầu các đơn vị cần cụ thể, bám sát vào 03 nội dung chính của chương trình: Phát triển chính quyền số ở nông thôn; phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Qua đó góp phần hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng thông qua áp dụng chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

"Các nội dung cụ thể cần triển khai như số hóa cơ sở dữ liệu về xây dựng nông thôn mới phục vụ công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả chương trình; nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM ứng dụng công nghệ số/xã NTM thông minh giai đoạn 2026-2030; triển khai phần mềm lấy ý kiến hài lòng người dân trong xây dựng NTM; ứng dụng chuyển đổi số trong triển khai chương trình OCOP, chương trình du lịch nông thôn, truy suất nguồn gốc nông sản chủ lực và các sản phẩm OCOP..." - ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, tỉnh, thành tiếp tục tham góp ý vào dự thảo các Kế hoạch triển khai Quyết định 924/QĐ-TTg, 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để sớm hoàn thiện và triển khai thực hiện.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đã đề ra tại 2 Chương trình về bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; trong đó tập trung vào xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm trên các lĩnh vực.