Theo HSX, HLA có năm tài chính từ 1/10 đến ngày 30/9 hàng năm, do đó thời hạn công bố báo cáo quản trị công ty 2013 là ngày 30/10/2013. Tuy nhiên tới ngày 5/11 HSX mới nhận được báo cáo của HLA.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Định kỳ sáu tháng và năm, công ty đại chúng phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo Phụ lục III kèm theo thông tư này. Đồng thời báo cáo với UBCKNN và SGDCK. Thời hạn báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của công ty sáu tháng và năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo”.

Như vậy, HLA đã công bố thông tin báo cáo quản trị công ty 2013 chậm trễ hơn so với quy định. HSX nhắc nhở HLA trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Hồng Quyên