Trước đó, Bộ Tài chính đã thống nhất với đề nghị của tỉnh kinh phí hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại năm 2012 là 29,055 tỷ đồng.

Theo Thông tư 187 quy định, mức hỗ trợ từ NSTW cho cơ chế, chính sách này của tỉnh Thanh Hóa là 70%.

Vì vậy, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa 20,338 tỷ đồng, đồng thời thu hồi 16 tỷ đồng kinh phí đã tạm ứng cho tỉnh theo công văn số 15457/BTC-NSNN ngày 7/1/2012 và số 17036/BTC- NSNN ngày 6/12/2012 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển số tạm ứng 16 tỷ đồng thành thực thu NSĐP và rút dự toán số tiền 4,338 tỷ đồng theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013.

Hoàng Minh