Theo đó, trong năm 2021 tuy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song kết quả kinh doanh của DGC vẫn tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 9.550 tỷ đồng, tăng 53% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 165% lên mức 2.513 tỷ đồng và vượt 128% kế hoạch năm 2021 do đại hội đồng cổ đông đề ra.

Theo ban lãnh đạo, DGC có được kết quả kinh doanh khả quan nhờ duy trì nhà máy hoạt động hết công suất và đưa mỏ Apatit KT25 vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho các sản phẩm của Tập đoàn.

Sang đến năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 26% so với năm 2021, đạt 12.117 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tập đoàn dự kiến chia cổ tức năm 2022 đạt 30%.

DGC sẽ trình đại hội cổ đông chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 127%, bao gồm 10% cổ tức tiền mặt (đã tạm ứng) và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 117% (phát hành thêm 200,16 triệu cổ phiếu trả cổ tức).

Về dự án mới, Hoá chất Đức Giang đang tập trung cho dự án Đức Giang – Nghi Sơn, tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2021 để tăng tổng mức đầu tư lên 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý 3/2022. Dự án chung cư Hoá chất Đức Giang cũng đang trong thời gian chờ chính sách mới. Bên cạnh đó, trong năm nay DGC tiếp tục thực hiện xử lý chất thải rắn và liên doanh liên kết để khai thác mỏ mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng gửi tờ trình thông qua phương án phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với thị giá cổ phiếu DGC ngày 8/3 (187.500 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu ESOP này sẽ được chào bán cho nhân viên tập đoàn cùng công ty con và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm. Thời gian phát hành cũng trong năm 2022./.