Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; thực sự là công cụ hữu hiệu của Nhà nước nhằm góp phần bảo đảm hoạt động an toàn của hệ thống ngân hàng, từng bước tham gia vào quá trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu.

Công cụ hữu hiệu để bảo vệ người gửi tiền

BHTGVN được thành lập theo Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 9/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/7/2000. Đây là tổ chức duy nhất được giao làm đầu mối triển khai chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, hỗ trợ các TCTD gặp khó khăn, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Những năm qua, BHTG đã chứng minh vai trò là công cụ quan trọng để tạo niềm tin cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quyết liệt triển khai tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; chứng tỏ vai trò ngày càng lớn của tổ chức BHTG tại Việt Nam.

Thực tế cho thấy, BHTGVN đã có những đóng góp tích cực vào tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu hệ thống các TCTD, tiêu biểu là đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) - nơi người gửi tiền chủ yếu ở khu vực nông thôn. Thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ BHTG, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền đã được đảm bảo, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng ngày càng được củng cố, từ đó gia tăng uy tín, thúc đẩy quá trình huy động vốn của các TCTD.

b
Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ảnh: PV

Đặc biệt, ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động, BHTGVN đã thực hiện chi trả kịp thời tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền tại một số QTDND hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến đổ vỡ; qua đó giúp ổn định tâm lý của người dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hiện tại, BHTGVN đang bảo vệ cho hơn 5,7 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền tại 1.282 tổ chức tham gia BHTG; thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ BHTG như: thu phí, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, kiểm tra, giám sát các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là đóng góp tích cực trong việc theo dõi, kiểm tra chuyên sâu và đề xuất phương án xử lý đối với các QTDND yếu kém theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng kênh truyền thông đến các vùng sâu, vùng xa, tạo sự an tâm, tin tưởng của người gửi tiền đối với hệ thống các TCTD tại Việt Nam.

Nỗ lực tham gia tái cơ cấu TCTD

Trong bối cảnh Chính phủ và NHNN quyết liệt triển khai tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, BHTGVN được giao thêm những nhiệm vụ mới: cho vay đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ; đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt; tham gia xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt trình NHNN xem xét, quyết định.

Để tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền cũng như góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hệ thống ngân hàng trong thời gian tới, Lãnh đạo BHTGVN cho biết sẽ quyết tâm thực hiện thành công những chỉ đạo cùa Chính phủ, NHNN, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, tổng kết thi hành Luật BHTG, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách BHTG phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực của BHTGVN để có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, phát triển BHTGVN trở thành hệ thống BHTG hiệu quả, NHNN là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Để đạt được mục tiêu này, BHTGVN phải tăng cường năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ người lao động, áp dụng công nghệ hiện đại, nhất là về quản lý, quản trị, điều hành để ngày càng phát triển bền vững.

Thứ ba, tham gia tái cơ cấu TCTD theo chỉ đạo của NHNN, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý các TCTD yếu kém, đặc biệt là các QTDND có vấn đề; nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định, đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi bảo đảm nguyên tắc an toàn và phát triển vốn. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông nhằm phổ biến chính sách BHTG đến công chúng, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

Thứ tư, tăng cường trao đổi, hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế, hướng tới các chuẩn mực quốc tế về hoạt động BHTG.

BHTGVN cho biết sẽ từng bước nâng cao vai trò, chức năng, đổi mới hoạt động, trở thành công cụ chính sách hữu hiệu góp phần duy trì sự ổn định và phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD tại Việt Nam./.

PV