Tài sản công

Ảnh minh họa.

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (các văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1//2018), trong đó có quy định về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Theo đánh giá tại Thông báo số 99/TB- VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết đã đem lại hiệu quả cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.

Do đó, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển, đa dạng hóa thúc đẩy các hình thức hợp tác công - tư mạnh mẽ hơn, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ công, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết hiệu quả, tránh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thất thoát tài sản nhà nước.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 58 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, trong đó quy định phân cấp, quy định rõ thẩm quyền quy định Khoản 2 Điều 58 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo tổng kết, đánh giá việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Các thông tin phải được gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2021.

Tại văn bản, Bộ Tài chính đã đính kèm theo đề cương báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Vân Hà