Đầu tư

Chủ đầu tư cần đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Diệu Hoa

Đến 15/8, giải ngân đạt 36,6%

Bộ Tài chính vừa cho biết tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại văn bản số 5518/TTr-BKHĐT ngày 24/7/2017, thì số vốn kế hoạch năm 2016 chưa phân bổ chuyển nguồn sang năm 2017 theo Nghị quyết số 27/2016/QH13 của Quốc hội là 16.458,02 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Tài chính thì tổng số vốn các năm 2014, 2015, 2016 còn lại chưa phân bổ là hơn 16.897 tỷ đồng, trong đó số vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) kế hoạch năm 2016 chưa phân bổ là 11.728,635 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã cung cấp số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính và đề nghị Bộ KH&ĐT rà soát, đối chiếu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 4.074,342 tỷ đồng, gồm: kế hoạch vốn Quốc hội chưa phân bổ là 3.000 tỷ đồng; kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao nhưng chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết do chưa đủ thủ tục là hơn 1.074 tỷ đồng và vốn TPCP chưa phân bổ là hơn 54.961 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tổng nguồn NSNN năm 2017 đã được Quốc hội phân bổ (354.150 tỷ đồng), Thủ tướng Chính phủ đã giao là 309.172,1 tỷ đồng, đạt 87,3%. Trong đó, vốn NSNN đã giao 303.974,8 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn đã được Quốc hội phân bổ, còn 175,2 tỷ đồng vốn thưởng chương trình mục tiêu quốc gia chưa giao chi tiết. Trong đó, vẫn còn hơn 1.074 tỷ đồng các dự án chưa đủ điều kiện giao chi tiết kế hoạch của các bộ, ngành, địa phương, chiếm 0,34% tổng kế hoạch vốn năm 2017.

Bộ Tài chính cũng cho biết, đối với kế hoạch vốn TPCP năm 2016 chưa phân bổ được chuyển nguồn sang năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao 6.298,832 tỷ đồng cho các dự án (các dự án sử dụng vốn dư TPCP của các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên). Bộ KH&ĐT đang dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp đợt 2 cho các dự án với số vốn là 860,3 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã có văn bản tham gia ý kiến với của Bộ KH&ĐT để khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho các dự án.

Về kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017, Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, tổng số vốn thanh toán đến ngày 15/8/2017 là 130.864 tỷ đồng, đạt 36,6% tổng kế hoạch vốn năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội (357.150 tỷ đồng) và 42,3% kế hoạch vốn đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao (309.172,1 tỷ đồng).

Trong đó, vốn NSNN là 128.986 tỷ đồng, đạt 42% tổng kế hoạch vốn NSNN năm 2017 theo Nghị quyết Quốc hội (307.150 tỷ đồng) và 42,4% kế hoạch vốn đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ giao (303.974.800 tỷ đồng). Vốn TPCP là 1.877 tỷ đồng, đạt 3,8% tổng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội là 50.000 tỷ đồng và đạt 36,1% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 5.197,3 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vốn TPCP năm 2016 chưa phân bổ được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2017 đã giải ngân 1.244 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,6% trên tổng nguồn và đạt 19,8% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT giao.

Các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&ĐT khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 cho các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ (NQ 70). Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBTVQH Quốc hội phương án xử lý đối với kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017, bao gồm cả vốn TPCP chưa phân bổ.

Đặc biệt, chỉ đạo tỉnh Bình Dương khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn NSNN đợt 2 cho các dự án. Đến nay, chỉ còn tỉnh Bình Dương chưa phân bổ kế hoạch vốn NSNN đợt 2 do chưa có sự thống nhất giữa danh mục và số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (các dự án sử dụng vốn nước ngoài) trong Quyết định giao vốn trung hạn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT và nhu cầu thực tế của địa phương. Sở KH&ĐT đã báo cáo UBND tỉnh để kiến nghị điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án để triển khai phân bổ kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ tại NQ 70 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2017.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục về phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để có khối lượng giải ngân, đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn. Trường hợp nhà thầu chây ỳ, chậm tiến độ sẽ tiến hành phạt hợp đồng hoặc xem xét khả năng thay thế nhà thầu trong trường hợp cần thiết, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình giải ngân của từng dự án để kịp thời đôn đốc, xử lý vướng mắc cho các chủ đầu tư theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện, giải ngân sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trước ngày 10/10/2017 có văn bản báo cáo chi tiết tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến hết ngày 30/9/2017 của các dự án sử dụng nguồn NSNN, bao gồm cả vốn TPCP gửi về Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Linh