Theo quyết định của HSX, trên sàn này hiện có 86 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc bị tạm ngừng giao dịch.

Trong số 86 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, có 24 mã vào diện chứng khoán bị cảnh báo, có 14 mã rơi vào diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt; 32 mã có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 là số âm và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, số còn lại là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp. Nó được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ./.

Hồng Quyên