Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp gia công giầy cho doanh nghiệp nước ngoài. Do mở rộng quy mô sản xuất nên kho lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu trong khu vực xưởng sản xuất của doanh nghiệp không đáp ứng được. Do vậy, chúng tôi phải thuê thêm kho hàng ở ngoài doanh nghiệp để giữ nguyên liệu sản xuất. Chúng tôi muốn hỏi, trong trường hợp này thủ tục hải quan cần phải thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn chính sách

PGS. TS Lê Xuân Trường: Căn cứ Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan thì trường hợp của quý doanh nghiệp lưu giữ nguyên liệu nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu ngoài khu vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì quý doanh nghiệp phải phải có văn bản, gửi cơ quan hải quan xem xét, quyết định.

Căn cứ Điều 56 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 36 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì trong trường hợp này: Trước khi đưa nguyên liệu, vật tư, sản phẩm đến địa điểm lưu giữ, tổ chức, cá nhân phải thông báo địa điểm lưu giữ cho Chi cục Hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi có thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. Chúng tôi có thực hiện thu tiền theo tiến độ xây dựng đối với các hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai. Khi thu tiền theo tiến độ, chúng tôi có phải lập hóa đơn không? Có phải tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp không?

PGS. TS Lê Xuân Trường: Về lập hóa đơn: Căn cứ khoản 4 Điều 9 Nghị định 1 23/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ thì trường hợp này phải lập hóa đơn vào ngày thu tiền theo tiến độ hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng.

Về thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Khoản 4 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì doanh nghiệp phải tính thuế giá trị gia tăng đối với số tiền thu theo tiến độ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì doanh nghiệp phải tạm nộp theo quý theo tỷ lệ 1% tính trên số tiền thu theo tiến độ của dự án nhà ở hình thành trong tương lai.