Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay chịu rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP.

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ nông dân
Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài sản. Theo đó, việc đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng, khấu hao, thuê, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượng bán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định (ngoài trụ sở làm việc và các tài sản cố định khác đã được Hội Nông dân bố trí) của Quỹ áp dụng theo quy định của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Đối với các nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định của đại diện chủ sở hữu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân báo cáo Ban Thường vụ Hội nông dân cùng cấp xem xét phê duyệt.

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng quản lý Quỹ cùng cấp ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản cố định để triển khai thực hiện.

Nguyên tắc ghi nhận thu nhập được dự thảo Thông tư quy định rõ như sau: Các khoản thu của Quỹ Hỗ trợ nông dân phải được xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có đầy đủ hóa đơn hoặc chứng từ hợp lý, hợp lệ và phải được hạch toán đầy đủ vào thu nhập của Quỹ.

Đối với thu lãi từ hoạt động cho vay, Quỹ Hỗ trợ nông dân có trách nhiệm đánh giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định của pháp luật để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và thực hiện hạch toán.

Dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể các khoản chi không được hạch toán vào chi phí. Cụ thể bao gồm: Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường; các khoản chi phạt thuộc trách nhiệm cá nhân do vi phạm hành chính, vi phạm môi trường, phạt nợ vay quá hạn do nguyên nhân chủ quan, phạt vi phạm chế độ tài chính; các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ.

Ngoài ra, các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ; các khoản chi của cá nhân ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan khác; các khoản chi vượt định mức theo quy định tại thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, cũng là các khoản chi không được hạch toán vào chi phí./.