Theo đó, đối tượng được khen thưởng là các tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua. Các đơn vị thực hiện khen thưởng đảm bảo các nguyên tắc khen thưởng được nêu rõ tại Hướng dẫn số 3350/HD-BTĐKT ngày 16/11/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hướng dẫn khen thưởng Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ảnh: Minh họa.

Về tiêu chuẩn khen thưởng, công văn quy định rõ các điều kiện đối với tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Kho bạc Nhà nước gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và các tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với tập thể, phải ban hành Chương trình hoặc kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị đầy đủ, đúng thời hạn quy định; Hoàn thành có chất lượng và vượt tiến độ các nhiệm vụ để góp phần đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng được giao.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; Thực hiện mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; Đảm bảo thời gian kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công tại Kho bạc Nhà nước của các dự án xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng theo đúng quy định...

Hàng năm căn cứ kết quả tham gia phong trào thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền các tập thể, công chức, viên chức, người lao động có thành tích trong Phong trào thi đua, phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, còn có hình thức khen thưởng sơ kết vào năm 2025 và khen thưởng tổng kết.

Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp để bình xét, khen thưởng hàng năm, khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua theo thẩm quyền và lựa chọn, đề nghị khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước đối với các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính có thành tích tiêu biểu xuất sắc, thành tích xuất sắc khi sơ kết Phong trào thi đua./.

Bộ Tài chính yêu cầu, hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua gửi về Kho bạc Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp trước ngày 30/5/2025.

Hồ sơ trình Bộ xét khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua đề nghị Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/6/2025 để tổng hợp trình Bộ, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.