Theo quy định tại thông tư, người nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Ảnh: Minh họa.

Người nộp phí là tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trữ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Tổ chức thu lệ phí là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Mức thu phí, lệ phí cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với hoạt động thăm dò: Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/1 giấy phép. Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/1 giấy phép. Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/1 giấy phép.

Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với hoạt động khai thác: Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối: óc công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm: 1.000.000 đồng/giấy phép; công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm: 10.000.000 đồng/giấy phép; công suất khai thác trên 10.000 m3/năm: 15.000.000 đồng/giấy phép.

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm: 15.000.000 đồng/giấy phép; giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm: 80.000.000 đồng/giấy phép; giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại: 100.000.000 đồng/giấy phép

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024.