Theo đó, nội dung chi của Chương trình bảo tồn, phát huy và số hóa di sản văn hóa gồm:

Chi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó: Tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và người làm công tác di sản văn hóa. Biên soạn tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tổ chức các cuộc thi, hoạt động chuyên môn, chuyên ngành đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.

Chi tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình.

Chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước có tính chất quốc tế, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến Việt Nam.

Chi các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về di sản văn hóa ở nước ngoài.

Chi hoạt động của các hội đồng chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa để tư vấn, thẩm định, cho ý kiến chuyên môn hoặc làm cơ sở xác định các nhiệm vụ triển khai, nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc chương trình.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 71/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 8/1/2023.