Danh sách 180 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19
Danh sách 180 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19
Danh sách 180 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19
Danh sách 180 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

TTXVN