Người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch COVID-19
Người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch COVID-19
Người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch COVID-19
Người tham gia công tác bầu cử cần khai báo y tế để phòng dịch COVID-19

TTXVN