Infographics: Gần 63.196 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ