Inforgraphics: 71.825 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng đã được hoàn qua 7 tháng