Trong đó thu nội địa được 2.590 tỷ đồng, đạt 118%, thu hải quan 347 tỷ đồng, đạt 142% dự toán và các khoản thu khác là 230 tỷ đồng, tăng 49%.

Trong quá trình kiểm soát chi các đơn vị đã phối hợp với chủ đầu tư thu được gần 66 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng (GTGT), khi thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành. Trong đó, văn phòng KBNN tỉnh thu được trên 49 tỷ đồng, các KBNN huyện và phòng giao dịch thu được trên 16 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN đã phối hợp với cơ quan tài chính thực hiện tốt việc quản lý kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; tích cực kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán và đôn đốc thu hồi tạm ứng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đôn đốc và thu hồi tạm ứng XDCB được trên 340 tỷ đồng; trong đó thu hồi tạm ứng của các năm trước được 191 tỷ đồng, thu hồi tạm ứng của kế hoạch năm 2013 trên 149 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư XDCB, KBNN Thái Bình đã thanh toán 2.739 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn năm 2013 là 3.555 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Trong đó, vốn XDCB tập trung thanh toán 224 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ thanh toán 860 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch; còn lại là giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương./.

Vân Hà