Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu các bộ về chuyển đổi số Bộ Tài chính ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên ngành Ngày 10/10 là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số và xã hội số để đạt được các chỉ tiêu quan trọng năm 2022.

Cụ thể, 100% các ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính được sử dụng, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định về hóa đơn điện tử.

Bộ Tài chính cũng cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được gắn định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính
Bộ Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý. Ảnh: TL.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tình hình triển khai, định hướng chuyển đổi số theo hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia, cũng như Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính; xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Tài chính; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành… Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (26/9/2022).

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1961/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022.

Theo quyết định này, Văn phòng Bộ Tài chính chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính số nói riêng, các hoạt động của Ủy ban quốc gia Chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Cục Tin học và Thống kê tài chính có nhiệm vụ triển khai hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị tổng cục phục vụ cho các ứng dụng của bộ, đơn vị tổng cục (trừ các ứng dụng đặc thù).

Đồng thời, các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia./.

Đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu

Công tác tuyên truyền có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác.