Tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 có các đại biểu của 10 cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên do lãnh đạo các SAI dẫn đầu; các đối tác phát triển của ASEANSAI như Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), KTNN Na Uy, KTNN Thụy Điển…

Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh - Trưởng đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự đại hội. KTNN Việt Nam tham dự đại hội với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược, thành viên Ủy ban Chia sẻ kiến thức và thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEANSAI.

Đại hội ASEANSAI là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong ASEANSAI được tổ chức để thảo luận và thông qua các vấn đề về chính sách, chiến lược và định hướng của ASEANSAI trong giai đoạn 2 năm tiếp theo.

ASEANSAI
Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 từ điểm cầu Hà Nội.

Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 gồm 3 phiên: Phiên khai mạc, Phiên họp I và II, với 10 chương trình nghị sự. Trong 10 chương trình nghị sự, đại hội sẽ phê duyệt: Báo cáo tiến độ tổng hợp của các Ủy ban ASEANSAI, Ban Thư ký ASEANSAI và Báo cáo giám sát việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASEANSAI trong năm 2020 và 2021; Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2022 - 2025; Quy chế ASEANSAI sửa đổi; Điều khoản tham chiếu sửa đổi của Ủy ban Chia sẻ kiến thức; Quyết định về Đề xuất liên quan đến năng lực pháp lý của ASEANSAI.

Đồng thời, đại hội sẽ bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ mới/chuyển giao chức vụ Chủ tịch ASEANSAI; bầu và phê duyệt Chủ tịch các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2022 - 2023; phê duyệt Kế hoạch công tác tổng hợp của các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2022 - 2023; bầu và phê duyệt Kiểm toán viên báo cáo tài chính của ASEANSAI năm 2020 và 2021; phê duyệt ngân sách đề xuất giai đoạn 2022 - 2023 cho các hoạt động của ASEANSAI.