THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước.

2. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2014”.

3. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (một túi hồ sơ)

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 năm

7. Địa điểm bán HSMT: P908 - Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

Điện thoại: 04.6276.4300 (88250 - 88068) Fax: 04.6276.4367

8. Thời gian triển khai:

Phát hành Hồ sơ mời thầu: từ 8giờ00 ngày 18/11/2013 đến trước 9giờ00 ngày 03/12/2013.

Nhận Hồ sơ dự thầu: đến trước 9giờ00 ngày 03/12/2013 (Hội trường Tầng 5 - KBNN - 32 Cát Linh - Hà Nội).

Đóng thầu: 9giờ00 ngày 03/12/2013.

Mở thầu: 9giờ30 ngày 03/12/2013.

Địa điểm mở thầu: Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh - Hà Nội.

9. Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh được bán cho các nhà thầu, giá bán 01 bộ HSMT là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T