THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

2. Tên gói thầu: “Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera cho 03 Kho bạc Nhà nước trực thuộc”;

3. Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên của cơ quan năm 2014;

4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2014 đến trước 9h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính);

Địa chỉ phát hành: Kho bạc Nhà nước Quảng Nam (số 81 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị, điện thoại cố định: 05103 852213, Fax: 05103 852208;

6. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9h00 ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Đ.T