Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 10/2023
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 10/2023

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 10/2023 như sau:

1 EURO (Đồng tiền chung châu Âu) = 25.811 VND

1 GBP (Bảng Anh) = 30.429 VND

1 AUD (Đô la Úc) = 15.432VND

1 JPY (Yên Nhật) = 163 VND

1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 3.065 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.292 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.