Đề xuất bỏ phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước Dự kiến mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục cắt giảm thêm một loại phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh

Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn quy định mức thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ; quy định mức hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản, theo quy định tại Luật Khoáng sản và Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết, về phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, tại Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí không quy định phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Chưa có quy định thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ. Ảnh: TL.
Chưa có quy định thu phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ. Ảnh: TL.

Tại Luật Khoáng sản cũng không quy định về phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Vì vậy, Bộ Tài chính không có cơ sở để ban hành quy định thu phí.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét bãi bỏ khoản 4 Điều 45 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Bộ Tài chính quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định để án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Về quy định mức hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản, Luật Khoáng sản quy định: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan; cùng với chính quyền địa phương bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản.

Luật Khoáng sản và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP không giao Bộ Tài chính quy định mức hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản. Vì vậy, Bộ Tài chính không có thẩm quyền quy định mức hỗ trợ./.