Theo thông báo mời họp, thời gian họp dự kiến vào ngày 10/9/2021 tại Hà Nội. Thành phần tham dự là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Kosy theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng.

Vừa qua, báo cáo tài chính bán niên 2021 của Kosy sau khi kiểm toán soát xét đã có sự thay đổi về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 9,8% so với lợi nhuận trên báo cáo tài chính do công ty tự lập trước đó.

Lợi nhuận giảm sau soát xét chủ yếu do số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ đã tăng hơn 50% so với báo cáo chưa soát xét. Lý do là trong báo cáo trước soát xét, công ty chưa trích đủ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Khi soát xét báo cáo tài chính, công ty đã phải trích và ghi nhận bổ sung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, điều này làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bị giảm tương ứng.

Hồi đầu tháng 8, Kosy cũng đã cập nhật thông tin về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn hồi đầu năm 2021.

Cụ thể hồi đầu tháng 2/2021, Kosy đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và huy động 561 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Kosy đạt hơn 1.650 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng vốn tại thời điểm phát hành, Kosy dự kiến dùng 355 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án, dùng hơn 132 tỷ đồng cho việc thanh toán các khoản nợ vay và các khoản nợ đến hạn khác, số còn lại bổ sung vốn lưu động.

Cho đến tháng 8/2021, tính bình quân tiến độ sử dụng thực tế vốn từ đợt phát hành của Kosy mới đạt 85,73%, tương ứng với số vốn đã sử dụng là 481 tỷ đồng./.

Chí Tín