tân thanh

Ngân sách năm 2019 dự toán giao kinh phí quản lý, bảo trì đường địa phương của tỉnh Lạng Sơn là hơn 42 tỷ đồng. Ảnh: TL.

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị bổ sung vốn để sửa chữa các tuyến trong nội bộ cửa khẩu Tân Thanh với quy mô cải tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước, thảm mặt đường bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ vào các quy định có liên quan, nếu trường hợp tuyến đường trong nội bộ cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn thuộc tuyến, đoạn tuyến quốc lộ, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý, bảo trì; kinh phí quản lý, bảo trì được sử dụng từ Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) trung ương.

Trong trường hợp tuyến đường trong nội bộ cửa khẩu Tân Thanh thuộc đường địa phương (đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã), thì UBND tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm quản lý, bảo trì; kinh phí quản lý, bảo trì được sử dụng từ Quỹ BTĐB tỉnh Lạng Sơn.

Trường hợp tuyến đường trong nội bộ cửa khẩu Tân Thanh là đường chuyên dùng, đường không do nhà nước quản lý khai thác, đường được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, thì chủ đầu tư tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định.

“Căn cứ tính chất của tuyến đường nội bộ trong cửa khẩu Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn, trách nhiệm quản lý, bảo trì và cân đối nguồn kinh phí thực hiện quản lý, bảo trì tuyến đường này thực hiện theo quy định của pháp luật” - trong văn bản gửi đến địa phương này, Bộ Tài chính nêu rõ.

Về nguồn kinh phí đảm bảo công tác quản lý, bảo trì đường địa phương của tỉnh Lạng Sơn, theo Bộ Tài chính, việc đảm bảo nguồn lực để thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường địa phương do tỉnh Lạng Sơn quản lý, địa phương tự bố trí theo quy định.

Giai đoạn 2018 - 2020, NSTW đã thực hiện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tỉnh Lạng Sơn từ nguồn phí sử dụng đường bộ nộp NSTW (35% phí sử dụng đường bộ các địa phương được hưởng). Trong đó: Năm 2018, kinh phí đã giao tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 là 11,334 tỷ đồng. Dự toán năm 2019, đã giao dự toán kinh phí quản lý, bảo trì đường địa phương của tỉnh Lạng Sơn là 42,011 tỷ đồng./.

Minh Anh