Theo báo cáo từ UBND tỉnh Lạng Sơn, năm 2022, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch và phê duyệt danh mục 22 dự án khởi công mới (gồm 16 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương và 6 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương).

Lạng Sơn: Thúc đẩy các dự án khởi công mới trong năm 2022
Lạng Sơn thúc đẩy tiến độ các dự án khởi công mới trong năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Ảnh minh họa: H.T

Về tiến độ thực hiện, hiện có 11/16 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương đáp ứng được yêu cầu tiến độ. Cụ thể: có 3 dự án đã hoàn thành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 4 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và 4 dự án đang chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật; 5 dự án còn lại đang chậm tiến độ. Đối với 6 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương có 2 dự án đáp ứng được yêu cầu tiến độ và 4 dự án triển khai chậm tiến độ.

Việc thúc đẩy các dự án đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022. Chính vì vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định để khởi công mới các dự án trong tháng 6/2022. Đối với một số dự án do yêu cầu về trình tự thủ tục thực hiện theo hai bước phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý để khởi công trước tháng 9/2022.

Về trách nhiệm của các sở chuyên ngành, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu phải thường xuyên bám sát việc triển khai dự án của chủ đầu tư, khẩn trương thực hiện thẩm định các dự án theo quy định. UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án.

Đối với các dự án mới phát sinh sử dụng vốn phục hồi kinh tế, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và hoàn thiện các thủ tục liên quan; rà soát bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 trình HĐND tỉnh vào cuối tháng 2/2022.

Tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các dự án chuyển tiếp và khởi công mới trong năm 2022./.