Theo cử tri tỉnh Bắc Kạn, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Trong đó quy định: “HĐND cấp tỉnh quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên đảm bảo lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương...”. Cử tri Bắc Kạn đề nghị sửa đổi nội dung này theo hướng giao cho UBND tỉnh quy định sau khi đã xin ý kiến và được sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh, không nhất thiết phải trình HĐND tỉnh thông qua.

Bộ Tài chính liên tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Luật NSNN đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong lập kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước tại địa phương. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường như sau: Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền.

Ngoài ra, quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, gồm: dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, tại tiết a Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước đã quy định HĐND cấp tỉnh: “Quyết định kế hoạch tài chính 5 năm gồm các nội dung: mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của kế hoạch tài chính 5 năm; khả năng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương và giới hạn mức vay của ngân sách địa phương; giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch”.

Trên cơ sở đó, Điều 13 Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ đã quy định:

“... HĐND cấp tỉnh quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và UBND cấp trên đảm bảo lập kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị định này và Luật Ngân sách nhà nước”.

Như vậy, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ đã hướng dẫn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vì vậy đề nghị tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp tình hình thực tế./.