Ngày 28/3, Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu PTC của Công ty cổ phần Đầu tư iCapital.

Lợi nhuận tiếp tục âm hơn 13 tỷ đồng, cổ phiếu PTC giữ nguyên diện cảnh báo
Ảnh minh họa.

Cụ thể, HOSE sẽ giữ nguyên diện cảnh báo, theo Quyết định số 163/QĐ-SGDHCM ngày 7/4/2023 của Tổng giám đốc Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 của công ty âm 13,57 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và GDCK niêm yết, ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Tính đến ngày 31/12/2023, nợ phải trả của Đầu tư iCapital là hơn 634 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 192 tỷ đồng, giảm 60% so với đầu năm. Nợ dài hạn là 442 tỷ đồng, giảm 24% (100% là vay và nợ thuê tài chính). Tổng tài sản ghi nhận 1.156 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.