Ngày 22/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu TCR của CTCP Công nghệp Gốm sứ Taicera.

HOSE cho biết, sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TCR theo Quyết định số 438/QĐ-SGDHCM ngày 29/06/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Lợi nhuận âm hơn 155 tỷ đồng, cổ phiếu TRC giữ nguyên diện cảnh báo
Cổ phiếu TCR của Gốm sứ Taicera giữ nguyên diện cảnh báo.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023 của TCR âm 155,07 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/3, Gốm sứ Taicera cũng có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để giải trình về chênh lệch lợi nhuận năm 2023 hợp nhất sau kiểm toán.

Cụ thể, Gốm sứ Taicera ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 tại báo cáo tài chính tự lập âm 15,4 tỷ, trong khi báo cáo kiểm toán năm 2023 ghi nhận âm 7,3 tỷ đồng, kết quả chênh lệch 8,1 tỷ đồng.

Theo giải trình của Gốm sứ Taicera, khoản chênh lệch này là do công ty kiểm toán điều chỉnh giảm trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (thành phẩm) 3,15 tỷ đồng và xuất toán tiền thương tháng 13 năm 2023 do năm 2023 công ty không có lợi nhuận nên không chi thưởng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Gốm sứ Taicera ghi nhận 927,7 tỷ đồng, giảm 1,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 666,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 260,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận 420,1 tỷ đồng.