Việc tăng vốn điều lệ của MB thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên theo phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông MB số 23/NQ-MB - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị MB số 61/NQ-MB-HĐQT-TT ngày 21/08/2013.

NHNN yêu cầu sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB phải có văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ đã được thay đổi.

Đồng thời, phải có các các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng tại Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông MB thông qua.

Văn bản này, có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này sẽ hết hiệu lực./.

Hồng Quyên